Fundusze obligacji

Bez wątpienia fundusze obligacyjne mogą mieć konkretny cel, jakim jest jak najbardziej inwestycja. Różnice jakie między nimi mogą wystąpić często związane są z horyzontem czasowym obligacji, a także ryzykiem.

Ryzyko to ściśle związane jest z wiarygodnością emitentów obligacji. Fundusze obligacji są zabezpieczeniem przed mogącymi wystąpić stratami na przykład z inwestycji w akcje czy po prostu w funduszach akcji. Są to jednak fundusze ryzykowne. Ich wartość może się wahać. Z obserwacji wynika, że im dłuższy termin wykupu, tym zdecydowanie większe wahania jeśli chodzi o kurs. Wiele źródeł dowodzi, że fundusze wykorzystują w celu dążenia do zysku zmienność oprocentowania obligacji skarbowych. Tak naprawdę nie chodzi tu o obligacje którym towarzyszy zmienne oprocentowanie, lecz o istotę, jaką jest to, że kolejne serie emitowane są każdego miesiąca, a ich cena w każdej chwili może ulec zmianie. By to zrozumieć, trzeba oprzeć się o konkretne przykłady, ale nie ma co tu o nich wspominać, gdyż nie wszystkich to interesuje. więcej

Fundusze dochodu z kapitału

To że w Internecie jest mnóstwo informacji na różne tematy to zapewne każdy wie. Niestety jednak nie wszyscy wiedzą jak ich szukać, w jaki sposób do nich dotrzeć. Podobnie właśnie jest w przypadku funduszy dochodu z kapitału.

Dla niektórych, szczególnie dla tych, którzy tak naprawdę nie interesują się funduszami, ani też nie orientują się w temacie może być dość trudne. Dobrze byłoby w tym celu zgłosić się do źródła, z tym że nie wszyscy wiedzą co jest tym źródłem. W taki sposób naprawdę ciężko dotrzeć do jakiejkolwiek wiedzy. Dopiero po niezwykle długich i męczących poszukiwaniach można stwierdzić, czym tak naprawdę dany fundusz jest. więcej

Fundusze mieszane

Wśród licznie występujących funduszy istnieją fundusze mieszane. Często występują również pod nazwą zrównoważonych. Okazuje się, że zawierają wiele elementów bardziej charakterystycznych dla funduszy otwartych i zamkniętych.

Ich działaniem jest emitowanie certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywanie ich od uczestników, ale oczywiście na ich żądanie. Środki w tym przypadku mogą być lokowane na przykład w papiery wartościowe, waluty, ale i także udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością. Jednak trzeba uwzględnić tu fakt, iż nie są to jedyne źródła, w które można lokować swoje oszczędności. Jak dowodzą konkretne wiadomości, fundusze te zezwalają na większe inwestycje niż fundusze otwarte. Celem danego funduszu mieszanego jest przede wszystkim zachowanie kapitału. Mimo iż o tym już tu wspomniano, warto jeszcze raz zaznaczyć, że fundusze te inwestują zarówno w akcje jak i obligacje. Fundusze te zostały uznane za stabilniejsze. więcej

Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału

Gdyby tak się zastanowić i policzyć, to można dojść do wniosku, że tak naprawdę w dniu dzisiejszym istnieje wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych. Niektóre z nich są bardziej ryzykowne, inne zaś trochę mniej.

Niemniej jednak każdy z funduszy jakieś ryzyko w sobie ma, na co trzeba zwracać szczególną uwagę. Wśród wielu rodzajów funduszy bez problemu można znaleźć fundusze wzrostu i dochodu z kapitału. Trzeba tu wspomnieć o tym, iż inwestują w takie spółki, które są już w pewnym sensie ugruntowane na rynku, po którym mówiąc potocznie twardo stąpają, a do tego również regularnie wypłacają dywidendę. Cechą charakterystyczna jest spory stosunek dywidendy do jak pewnie się domyślamy wartości kapitału, a także są przede wszystkim zainteresowane ogólna stopą zwrotu. więcej

Fundusze wzrostu kapitałowego

Występujące fundusze wzrostu kapitałowego jak wiadomo bądź tez nie do końca, są w pewnym sensie następcami funduszy agresywnych. Ich głównym celem dążenia jest jak się okazuje przyrost wartości kapitału.

To jednak chyba jest cel identyczny jak w przypadku wielu innych rodzajów funduszy. Trzeba tu jednak uwzględnić fakt, iż w pewnym stopniu bardzo się różnią od wszystkich swoich poprzedników. Chodzi tu między innymi o zdecydowanie mniejsze ryzyko. Fundusze te inwestują jedynie w pewne spółki, które mocno trzymają się na obecnym rynku i do tego są wstanie wypłacić akcjonariuszom dywidendę. Jednak należy również uwzględnić fakt, iż dochód ze wspomnianej dywidendy traktują raczej jako rzecz można powiedzieć małoistotną, bardziej drugorzędną. Przyrost wartości kapitału to coś, co jak wiadomo zapewnić powinny firmy, które w danej chwili będą w czasie potężnego rozwoju. Konkretne źródła są dowodem tego, iż fundusze te czyli fundusze wzrostu kapitałowego są porównywalne z innymi funduszami takimi jak agresywne fundusze wzrostu. więcej

Fundusze akcji małych spółek

O akcjach jak i funduszach niektórzy wiedzą bardzo dużo. Wielu ludzi jak się okazuje inwestuje w taki sposób swoje pieniądze. Jedni uważają to za świetny sposób zarobienia gotówki, drudzy zaś traktują to jako świetną zabawę, której towarzyszy czasem nawet ogromne ryzyko.

To właśnie fundusze akcji małych spółek charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem. Niemniej jednak mimo tak poważnej sprawie, ludzie decydują się na dany fundusz. Zupełnie inaczej niż w przypadku agresywnych funduszy wzrostu, akurat w tym przypadku kupowane są jedynie akcje małych spółek działających na rynku pozagiełdowym. Jak się okazuje obrót tego rodzaju akcjami nie jest zbyt wielki, a do tego trzeba przyznać, iż ich kursy ulegają dość znacznym wahaniom. Szukając jakichkolwiek informacji na temat takich funduszy akcji można trafić na bardzo ważne i jakże przydatne konkrety. więcej

Fundusz sekurytyzacyjny

Jednym ze szczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych, z którym możemy się spotkać również w Polsce, jest fundusz sekurytyzacyjny. Chcąc przedstawić zasady funkcjonowania tego typu instytucji należy wyjść od wyjaśnienia przebiegu samej transakcji sekurytyzacji, która rzuci światło na działalność funduszy sekurytyzacyjnych i będzie niezwykle pomocna dla zrozumienia prawidłowości rządzących tymi funduszami. więcej

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusz inwestycyjny zamknięty charakteryzuje się emitowaniem tytułów uczestnictwa w postaci certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne nie mogę być nabywane w dowolnej chwili, jak w przypadku funduszy otwartych, lecz jedynie w okresach subskrypcji – podczas emisji certyfikatów, w kolejnych seriach. więcej

Fundusze otwarte

Otwarty fundusz inwestycyjny jest jedną z najpopularniejszych form zbiorowego inwestowania środków pieniężnych przez firmy oraz osoby prywatne nieposiadające odpowiedniej wiedzy bądź czasu do samodzielnego inwestowania w papiery wartościowe.

Inwestowanie sprowadza się do nabywania praw do udziału w aktywach funduszu – tzw. jednostek uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa nie są tożsame z papierami wartościowymi i są dziedziczne, nie są jednak zbywalne. Otwarty fundusz inwestycyjny zbywa oraz odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestnika funduszu na jego żądanie. Fundusze otwarte umożliwiają nabywanie nie tylko całkowitych wielokrotności jednostek uczestnictwa, ale również ich części ułamkowych. Nabywanie jednostek uczestnictwa oraz ich wymiana na gotówkę odbywa się punktach sprzedaży takich jak banki, towarzystwa inwestycyjne czy doradztwa finansowe i możliwa jest każdego dnia roboczego. Pod względem ilości zgromadzonych aktywów oraz liczebności uczestników, otwarte fundusze inwestycyjne są najpopularniejszą formą funduszy inwestycyjnych w Polsce. Gotowość odkupywania jednostek uczestnictwa na każde życzenie uczestnika funduszu oznacza, że otwarty fundusz musi umożliwiać szybką zamianę lokat na gotówkę. Częstotliwość możliwości dokonywania takich transakcji określa status funduszu, jednakże nie jest to częściej niż raz na 7 dni. Wycena udziałów dokonywana jest każdego dnia roboczego. Otwarty fundusz jest także zobowiązany do prowadzenia rejestru swych użytkowników. Zwykle fundusze powierzają tę czynność agentom transferowym – firmom wyspecjalizowanym w tej dziedzinie. Agenci transferowi mają również za zadanie prowadzenie w rejestrach ewidencji wszelkich zmian wynikających ze zleceń składanych przez uczestników funduszu. Instrumenty rynku pieniężnego oraz papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, w przypadku otwartego funduszu nie mogą stanowić więcej niż 5% jego aktywów. Działalność funduszy inwestycyjnych otwartych regulowana jest przez ustawę o funduszach inwestycyjnych z 2004 r. więcej