Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz otwarty lub fundusz specjalistyczny otwarty są rodzajami funduszy, do których przynależności decyduje jedynie zakup jednostki uczestnictwa owego funduszu. Nabyć jednostkę uczestnictwa może każdy. Ponadto każda jednostka uczestnictwa reprezentuje takie same prawa majątkowe. Inaczej sprawa wygląda w przypadku tzw. funduszy zamkniętych, które emitują certyfikaty inwestycyjne będące jednocześnie papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie. Fundusz zamknięty może określić w statucie czy certyfikaty podlegają publicznej emisji, czy też nie.

Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjna przez dany fundusz można je podzielić na następujące kategorie:

  • fundusze bezpieczne – jak sama nazwa wskazuje są to fundusze dla inwestorów posiadających dużą awersję do ryzyka inwestycyjnego. Polityka inwestycyjna funduszu opiera się głównie w oparciu o lokowanie pieniędzy w bezpieczne dłużne papiery wartościowe np. obligacje i bony skarbowe, lokaty bankowe, papiery dłużne emitowane przez samorządy lub przedsiębiorstwa. Fundusz zapewnia z góry ustalony stały poziom dochodu.

  • fundusze zrównoważone – fundusze tego typu starają się znaleźć złoty środek inwestycyjny poprzez dobór do portfela inwestycji ryzykownych o potencjalnie wyższym zysku oraz inwestycji o niskim dochodzie i niskim zysku. Struktura portfela jest różna w zależności od przyjętej polityki. Z reguły jednak fundusz inwestuje pół na pół w akcje oraz bezpieczne papiery wartościowe. Akcje uważane są za bardziej ryzykowne papiery wartościowe, przynoszące jednak dużą większą szansę na wyższe zyski aniżeli obligacje skarbowe. Ten typ funduszu przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wyższe ryzyko aniżeli w przypadku funduszy bezpiecznych.

  • fundusze agresywne – ten typ funduszy przeznaczony jest dla ludzi o mocnych nerwach. Fundusze agresywne cały kapitał przeznaczają na inwestycje o dużym potencjale zysku oraz dużym ryzyku inwestycyjnym. Można na nich dużo zyskać ale również sporo stracić. W przypadku np. funduszy akcji można liczyć w okresie hossy na ponadprzeciętne zyski.

  • Fundusze elastycznego inwestowania– zarządzający tego typu funduszem mają pełną swobodę w doborze kategorii instrumentów inwestycyjnych do portfela funduszu. W zależności od koniunktury rynku, mogą całość kapitału funduszu ulokować np. w akcje lub w stabilne papiery wartościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *