Fundusze otwarte

Otwarty fundusz inwestycyjny jest jedną z najpopularniejszych form zbiorowego inwestowania środków pieniężnych przez firmy oraz osoby prywatne nieposiadające odpowiedniej wiedzy bądź czasu do samodzielnego inwestowania w papiery wartościowe.

Inwestowanie sprowadza się do nabywania praw do udziału w aktywach funduszu – tzw. jednostek uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa nie są tożsame z papierami wartościowymi i są dziedziczne, nie są jednak zbywalne. Otwarty fundusz inwestycyjny zbywa oraz odkupuje jednostki uczestnictwa od uczestnika funduszu na jego żądanie. Fundusze otwarte umożliwiają nabywanie nie tylko całkowitych wielokrotności jednostek uczestnictwa, ale również ich części ułamkowych. Nabywanie jednostek uczestnictwa oraz ich wymiana na gotówkę odbywa się punktach sprzedaży takich jak banki, towarzystwa inwestycyjne czy doradztwa finansowe i możliwa jest każdego dnia roboczego. Pod względem ilości zgromadzonych aktywów oraz liczebności uczestników, otwarte fundusze inwestycyjne są najpopularniejszą formą funduszy inwestycyjnych w Polsce. Gotowość odkupywania jednostek uczestnictwa na każde życzenie uczestnika funduszu oznacza, że otwarty fundusz musi umożliwiać szybką zamianę lokat na gotówkę. Częstotliwość możliwości dokonywania takich transakcji określa status funduszu, jednakże nie jest to częściej niż raz na 7 dni. Wycena udziałów dokonywana jest każdego dnia roboczego. Otwarty fundusz jest także zobowiązany do prowadzenia rejestru swych użytkowników. Zwykle fundusze powierzają tę czynność agentom transferowym – firmom wyspecjalizowanym w tej dziedzinie. Agenci transferowi mają również za zadanie prowadzenie w rejestrach ewidencji wszelkich zmian wynikających ze zleceń składanych przez uczestników funduszu. Instrumenty rynku pieniężnego oraz papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, w przypadku otwartego funduszu nie mogą stanowić więcej niż 5% jego aktywów. Działalność funduszy inwestycyjnych otwartych regulowana jest przez ustawę o funduszach inwestycyjnych z 2004 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *