Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

 

wybieramy funduszFundusz określa się często mianem instytucji wspólnego inwestowania, ponieważ ideą jego funkcjonowania jest gromadzenie odrębnych i rozproszonych kapitałów inwestorów indywidualnych, firm i instytucji, w celu stworzenia jednego dużego portfela inwestycyjnego. Jest to instytucja, która gromadzi w jednym miejscu pieniądze wielu inwestorów, których wpłaty tworzą pulę środków, które są inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Środki te zarządzane są przez specjalistów, którzy na bieżąco śledzą sytuację gospodarczą na rynku krajowym oraz na świecie. Fachowcy ci zatrudnieni są w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (TFI), które na swoją działalność musi otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. TFI tworzy i zarządza funduszami. Fundusz ma odrębną od TFI osobowość prawną, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez inwestorów funduszowi. Dodatkowo aktywa funduszu przechowywane są u depozytariusza, którym może być tylko bank posiadający bardzo wysoki kapitał własny. Depozytariusz zapewnia również zgodność działań funduszu z prawem i regulaminem funduszu. W przypadku bankructwa banku depozytariusza, aktywa funduszy wyłączone są z jego masy upadłościowej.

W zamian za powierzone środki inwestorzy otrzymują określoną liczbę udziałów w funduszu – mogą to być jednostki uczestnictwa (w funduszach otwartych i specjalistycznych otwartych), bądź certyfikaty inwestycyjne (w funduszach zamkniętych).

Fundusze inwestycyjne dzielą się ze względu na rodzaj dokonywanych lokat na następujące kategorie:

Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego

Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego inwestują w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Fundusze dłużne

Fundusze należące do kategorii  dłużnych inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie czyli obligacje.

Fundusze mieszane

Fundusze mieszane inwestujące, jak sama nazwa wskazuje, w różne klasy aktywów, w tym dwa podstawowe – akcje i obligacje. Wśród nich możemy wyróżnić następujące kategorie funduszy:

Z ochroną kapitału

Podstawową zasadą polityki inwestycyjnej funduszy ochrony kapitału jest zabezpieczenie przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu. Pamiętać jednak należy, że nie jest to gwarancja tylko cel. Takim przykładowym celem inwestycyjny może być na przykład założenie, że wartość jednostki uczestnictwa na koniec każdego kolejnego dwuletniego okresu nie powinna być niższa niż wartość jednostki na początek tego okresu. W okresach dobrej koniunktury fundusz zwiększa udział akcji (zwykle maksymalnie do 50% portfela), w okresach gorszej koniunktury zwiększa udział obligacji i innych papierów dłużnych.

Stabilnego wzrostu

W funduszach stabilnego wzrostu, efektywny udział akcji w aktywach nie powinien przekraczać 40%.

Zrównoważone

Udział akcji w stosunku do innych instrumentów w portfelu typowego funduszu zrównoważonego wynosi od 40% – 60%.

Mieszane

Kategoria fundusze mieszane obejmuje inne fundusze zrównoważone taki, jak fundusze aktywnej alokacji, absolutnego zwrotu. W celu maksymalnego wykorzystania zmian koniunktury w poszczególnych segmentach rynku aktywa funduszu aktywnej alokacji są dynamicznie przemieszczane zwykle między dwoma klasami aktywów – akcjami i obligacjami. Udział akcji może się zawierać w przedziale od 0 do 100% w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zespół zarządzający funduszem. Fundusze absolutnego zwrotu dążą natomiast do pozytywnego wyniku inwestycyjnego, przekraczającego istotnie stopę wolną od ryzyka, niezależnie od koniunktury giełdowej. (Stopa wolna od ryzyka to stopa zwrotu z obligacji, bądź bonów skarbowych, bowiem państwo w założeniu nie może być niewypłacalne.)

Fundusze akcji

Fundusze akcji inwestują głównie w akcje, których udział powinny stanowić co najmniej 66% aktywów.

Wśród funduszy akcji wyróżnia się następujące kategorie określające specjalizację geograficzną:

  • Rynku krajowego

  • Rynku europejskiego

  • Rynku amerykańskiego (USA)

  • Regionu Azji i Pacyfiku

  • Pozostałe (w tym m.in. fundusze globalne, rynków wschodzących oraz fundusze innych regionów lub bez specjalizacji regionalnej)

Niezależnie od podziału określającego specjalizację geograficzną wśród funduszy akcji wyróżnia się następujące dodatkowe kategorie:

  • Indeksowe (skład ich portfela jest zbliżony do składowych danego indeksu giełdowego tzn. takie same akcje i w takim samym proporcjach, jak np. WIG, czy WIG20)

  • Małych i średnich spółek

  • Sektorowe (np. sektora finansowego, sektora nieruchomości, spółki energetyczne, spółki surowcowe)

Dodatkowo na rynku możemy spotkać się z:

Funduszem parasolowym

Fundusz parasolowy to fundusz z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy realizuje inną strategię inwestycyjną poprzez inwestowanie w konkretne papiery wartościowe, np. subfundusz akcji lub subfundusz obligacji. W warunkach polskich głównym celem powoływania funduszy parasolowych jest zamiar zminimalizowania podatku od zysków kapitałowych (Belki). W ramach parasola przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nie wywołuje konieczności zapłacenia podatku, tak jak ma to miejsce w przypadku zmiany jednego funduszu na drugi.

Funduszem funduszy

Fundusz funduszy inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, najczęściej zarządzanych przez inne TFI. Dzięki takiemu działaniu, ewentualna strata poniesiona w jednej strategii, może zostać  zrekompensowana zyskiem z innej strategii.

Funduszem hedgingowym

Fundusz hedgingowy to fundusz, który w swojej strategii inwestycyjnej wykorzystuje transakcje na instrumentach pochodnych. Hedge z języka angielskiego oznacza ograniczać, zabezpieczać. Fundusze hedge charakteryzują się duża niezależnością od panującej koniunktury na giełdach. Inwestują z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Rynek instrumentów pochodnych pozwala na zwiększanie potencjalnych zysków wskutek efektu dźwigni finansowej. Aby zawrzeć transakcję i nabyć kontrakt terminowy nie jest wymagane posiadanie całości środków pieniężnych na jego pokrycie – w praktyce wymagane jest posiadanie jedynie depozytu o wartości 5-15% wartości kontraktu. To powoduje, że inwestor o większej skłonności do ryzyka inwestując jedynie ułamek wartości kontraktu jest w stanie osiągać zyski i straty na poziomie, jaki by miał inwestując pełną kwotę w instrumenty bazowe. Tak więc fundusze hedge charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Funduszem private equity

Fundusz typu private equity inwestuje w papiery wartościowe spółek, zwykle nie notowanych na publicznym rynku papierów wartościowych. Inwestując w przedsiębiorstwo staje się na określony czas wspólnikiem pozostałych właścicieli. Z reguły okres ten wynosi od 3 do 7 lat. Oprócz kapitału, fundusz wnosi do firmy swoją  wiedzę i kontakty, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zdarza się również, że fundusz wchodzi w posiadanie 100% udziałów danej spółki, by po kilku latach je odsprzedać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *